THÁNG 7/2022: NÂNG CẤP HAI PHÒNG THÍ NGHIỆM CỦA CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

Thứ Ba Tháng Hai 15, 2022

Hoạt động SPS4: Nâng cấp hai phòng thí nghiệm của Cục Bảo vệ Thực vật (BVTV), chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng thuốc bảo vệ thực vật và phân tích dư lượng nhằm quản lý việc so sánh giữa các phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 17043

Mục tiêu: Phát triển hệ thống kiểm tra chuyên ngành hiệu quả ở Bộ NN & PTNT để kiểm tra chất lượng thuốc bảo vệ thực vật và phân tích MRL

Đơn vị phối hợp: Các phòng thí nghiệm thuốc trừ sâu của Cục BVTV, các phòng thí nghiệm thuốc trừ sâu khác có liên quan đến việc thử nghiệm thuốc trừ sâu. Ngoài ra, các nhà nhập khẩu và xuất khẩu các sản phẩm có nguồn gốc thực vật sẽ trực tiếp thu được lợi ích do chất lượng thử nghiệm của các phòng thí nghiệm được cải thiện.

Đầu ra và kết quả mong đợi: Hoạt động sẽ xây dựng một báo cáo phân tích khoảng trống và lộ trình tuân thủ ISO17043 được hỗ trợ bởi tài liệu đào tạo để nâng cao năng lực. Dự kiến, những kết quả đầu ra này sẽ góp phần nâng cao năng lực của Cục BVTV trong việc quản lý và cung cấp các so sánh liên phòng thí nghiệm để kiểm tra chất lượng thuốc trừ sâu và phân tích dư lượng thuốc trừ sâu theo ISO17043 và cải thiện mạng lưới phòng thí nghiệm thử nghiệm thuốc trừ sâu.

Theo dõi chúng tôi

Đăng ký theo dõi ngay để được cập nhật các thông tin và sự kiện mới nhất